Letter from Superintendent Paul Cruz: Resources for the Austin ISD Community

Feb. 10, 2017 

Dear Austin ISD Community,

At Austin ISD, we are committed to the emotional and physical safety and well-being of all our students, families, teachers and staff. We know our schools are safe, welcoming spaces and we value our diversity. Please know that every day, we strive to ensure we are creating positive learning environments for all of our students.

Below are some of the resources available to support our Austin ISD community:

1. Support for Refugee Students

The AISD Refugee Support Office in the Department of School, Family, and Community Education serves as a language and resource hub for refugee and asylee students and their families currently enrolled or seeking to be enrolled in Austin ISD schools. Services also include translation/interpretation for families; school registration support; social and emotional support; and staff and community training. https://www.austinisd.org/immigrant-services

For support or more information, please contact coordinator Maria Arabbo at 512-414-0545 or at maria.arabbo@austinisd.org.

2. Support for Immigrant Students

The AISD International Welcome Center, operated by the English Language Learners Team, provides information and support about our schools to students new to the United States. Services include student interviews/screening; school registration support; English proficiency testing; and parent/student orientation. https://www.austinisd.org/academics/ell/iwc

For support or more information, contact the IWC at 512-414-6426.

3. Academic Support for Immigrant Students, Including Refugees and Asylees, Who are English Language Learners (ELLs)

For consultation regarding academic support for enrolled immigrant students who are ELLs, please contact Claudia Santamaria, Assistant Director for Elementary Dual Language, at 512-414-6997; or Dr. Aida Alanis, Assistant Director for Secondary English Language Learners, at 512-414-4611. https://www.austinisd.org/academics/ell

4. Austin ISD Employee Assistance Programs: https://www.austinisd.org/eap

5. Parent Support Specialists on campus: https://www.austinisd.org/parentsupport/parentsupportspecialists

6. Communities in Schools resources: https://www.austinisd.org/schools/learningsupportservices/cis

Sincerely,

Superintendent Paul Cruz signature

Paul Cruz, Ph.D.
Superintendent

Download the letter as a PDF in English.

Download the letter as a PDF in Spanish.

Download the letter as a PDF in Arabic.

Download the letter as a PDF in Vietnamese.


10 de febrero del 2017

Estimada comunidad del Austin ISD:

En el Austin ISD, estamos comprometidos con el bienestar físico, emocional y la seguridad de nuestros estudiantes, sus familias y el personal. Sabemos que nuestras escuelas son lugares seguros y acogedores donde se valora la diversidad. Por favor sepan que cada día hacemos un esfuerzo para garantizar ambientes positivos de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. 

Para apoyar a nuestra comunidad del AISD, a continuación hay algunos recursos disponibles:

1. Apoyo para estudiantes refugiados

La Oficina de Apoyo para Estudiantes Refugiados del Departamento de Educación Escolar, Familiar y Comunitaria sirve como un centro de idioma y recursos principal para los estudiantes refugiados o asilados y sus familias que actualmente están matriculados o están en proceso de ser matriculados en las escuelas del Austin ISD. Los servicios también incluyen traducción e interpretación para las familias; ayuda con la matriculación en la escuela; apoyo social y emocional así como capacitación para el personal y la comunidad. https://www.austinisd.org/immigrant-services

Para recibir estos servicios o para más información, se pueden comunicar con la coordinadora Maria Arabbo a la dirección maria.arabbo@austinisd.org o al 512-414-0545.

2. Apoyo para estudiantes inmigrantes

El Centro Internacional de Bienvenida (IWC en inglés) del AISD, operado por el equipo para Aprendices del Inglés, proporciona información y ayuda para los estudiantes recién llegados a los Estados Unidos. Los servicios incluyen entrevistas y diagnósticos estudiantiles; ayuda con la matriculación en la escuela; pruebas de aptitud del inglés; y orientación para los padres y para los estudiantes.

Para recibir estos servicios o para más información se pueden comunicar con el IWC al 512-414-6426. https://www.austinisd.org/academics/ell/iwc 2

3. Apoyo académico para estudiantes inmigrantes, incluyendo a los refugiados y asilados que son Estudiantes Aprendices del Inglés (ELL)

Para consultas pertinentes a apoyo académico para estudiantes inmigrantes que son ELL, favor de comunicarse con Claudia Santamaria, Directora Auxiliar de Lenguaje Dual en Educación Primaria al 512-414-6997, o con la Dra. Aida Alanis, Directora Auxiliar para Aprendices del Idioma Inglés en Educación Secundaria, al 512-414-4611. https://www.austinisd.org/academics/ell 

4. Programa de Ayuda para Empleados del Austin ISD: https://www.austinisd.org/eap

5. Especialistas de Apoyo para Padres en las escuelas: https://www.austinisd.org/parentsupport/parentsupportspecialists

6. Recursos de Comunidad en las Escuelas: https://www.austinisd.org/schools/learningsupportservices/cis

Atentamente,

Superintendent Paul Cruz signature 

Paul Cruz, Ph.D.
Superintendente


Ngày 10 tháng 2 năm 2017

Kính gửi Cộng Đồng Ty Học Vụ Thành Phố Austin,

Ở Ty Học Vụ, chúng tôi cố gắng bảo đảm sự an toàn về mặt tinh thần và thể chất cũng như hạnh phúc cho tất cả các học sinh, gia đình, giáo viên và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng trường học của chúng tôi được an toàn và là một môi trường cởi mở, và chúng tôi coi trọng sự đa dạng của cộng đồng. Xin quý vị biết rằng ngày nào chúng tôi cũng cố gắng để tạo ra những môi trường học tập tích cực cho tất cả các học sinh của chúng tôi.

Dưới đây là một vài dịch vụ có sẵn để hỗ trợ cho cộng đồng Ty Học Vụ Thành Phố:

1. Hỗ Trợ dành cho các học sinh tị nạn

Văn phòng Hỗ Trợ những người tị nạn Ty Học Vụ (AISD Refugee Support Office) của Cơ Quan Phụ Trách về Trường Học, Gia Đình, và Cộng Đồng Giáo Dục (Department of School, Family, and Community Education) là một trung tâm hỗ trợ về ngôn ngữ và tài nguyên cho các học sinh tị nạn và gia đình của các em đang theo học hoặc dự định theo học ở những trường của Ty Học Vụ Thành Phố Austin. Dịch vụ bao gồm thông dịch cho gia đình học sinh; hỗ trợ đăng ký đi học; hỗ trợ về phương diện xã hội và tinh thần; và huấn luyện cho nhân viên và cộng đồng . https://www.austinisd.org/immigrant-services

Xin liên lạc với bà Maria Arabbo ở số điện thoại 512-414-0545 hoặc viết email cho bà ấy về địa chỉ maria.arabbo@austinisd.org để được hỗ trợ hoặc để có thêm thông tin.

2. Hỗ Trợ dành cho các học sinh di dân

Cơ quan Đón chào Quốc tế của Ty Học  Vụ (AISD International Welcome Center), được điều hành bởi Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh Học Anh Ngữ (English Language Learners Team), cung cấp thông tin và hỗ trợ về các trường học của chúng tôi cho những học sinh mới đến nước Mỹ. Dịch vụ bao gồm các buổi phỏng vấn  học sinh; hỗ trợ đăng ký học; thi kiểm trình độ Anh ngữ; và hướng dẫn cho phụ huynh/học sinh. https://www.austinisd.org/academics/ell/iwc

Xin liên lạc với IWC ở số 512-414-6426 để có thêm thông tin và được hỗ trợ.

3. Hỗ Trợ Giáo Dục cho Học Sinh Di Dân, kể cả dân tị nạn theo học Anh ngữ (ELLs)

Để được tư vấn về hỗ trợ giáo dục dành cho những học sinh di dân ghi danh để học tiếng Anh (ELLs), xin liên lạc với bà Claudia Santamaria, Phó Giám Đốc Văn Phòng Song Ngữ Tiểu Học, ở số 512-414-6997; hoặc Dr. Aida Alanis, Phó Giám Đốc Văn Phòng Học Anh Ngữ trình độ Trung Học, ở số 512-414-4611. https://www.austinisd.org/academics/ell

4.    Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên Ty Học Vụ Thành Phố Austin
https://www.austinisd.org/eap 

5.    Những Chuyên Gia Hỗ Trợ Phụ Huynh trong khu vực nhà trường https://www.austinisd.org/parentsupport/parentsupportspecialists

6.    Những Dịch Vụ cho Cộng Đồng trong trường học https://www.austinisd.org/schools/learningsupportservices/cis

Xin kính chào,

Superintendent Paul Cruz signature

Paul Cruz, Ph.D.

Tổng Giám Đốc Ty Học Vụ